Ngôn ngữ lập trình C#

TỔNG QUAN

A. Giới Thiệu

Lập trình C# là một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng được phát triển bởi Microsoft, là phần khởi đầu cho kế hoạch .NET của họ. Tên của ngôn ngữ bao gồm ký tự thăng theo Microsoft nhưng được đọc là C sharp. Microsoft phát triển C# dựa trên C++ và Java. C# được miêu tả là ngôn ngữ có được sự cân bằng giữa C++, Visual Basic, Delphi và Java.

.NET Framework là một thành phần cơ bản của Windows cho việc xây dựng và chạy các ứng dụng viết bởi các ngôn ngữ lập trình mới.

Môi trường phát triển ứng dụng với học lập trình C# là Visual Studio – là một tập hợp các công cụ phát triển cho việc xây dựng các ứng dụng desktop với hiệu năng cao, các ứng dụng cho thiết bị di động, các dịch vụ Web, các ứng dụng Web. Ngoài ra VS 2005 cũng được sử dụng để làm đơn giản hóa quá trình phát triển nhóm, triển khai cài đặt các ứng dụng enterprise.

Khóa học lập trình C#

Khóa học tập trung vào cấu trúc chương trình học lập trình C#, cú pháp ngôn ngữ, và .NET Framework 4,0. Khóa học này mô tả các cải tiến mới trong ngôn ngữ C# bằng cách sử dụng Visual Studio 2010.

Ngôn ngữ lập trình C#

B. Giáo Viên

 • Giáo viên Aptech – đạt chuẩn tuyển dụng và chứng nhận giảng dạy của tập đoàn đào tạo Aptech toàn cầu.
 • Có nhiều năm nghiên cứu giảng dạy tại các trường ĐH lớn như: ĐH Bách Khoa, ĐH Khoa học tự nhiên, …
 • Kinh nghiệm Quản trị và tham gia nhiều dự án phần mềm.
 • Chuyên gia về lập trình hướng đối tượng, thành thạo và có nhiều kinh nghiệm với MS Visual Studio, .Net Framework và C#.

C. Hoàn thành chương trình, học viên có đủ khả năng

 • Giải thích mục đích của .NET Framework, và hiểu làm thế nào để sử dụng C# và Visual Studio 2010 để xây dựng các ứng dụng khung .NET.
 • Hiểu cú pháp cơ bản C #, cấu trúc lập trình.
 • Mô tả mục đích của ngôn ngữ lập trình C#.
 • Mô tả .NET Framework.
 • Liệt kê và phân tích các thành phần của .NET Framework.
 • Hiểu cấu trúc .NET Framework.
 • Phân tích CLR và MSIL.
 • Liệt kê các chức năng cơ bản của C#.
 • Xác định các ứng dụng thường dùng ngôn ngữ C#.
 • Các chức năng nâng cao của C#.
 • Mô tả môi trường phát triển ứng dụng với Microsoft Visual Studio.
 • Các ngôn ngữ lập trình trong Visual Studio.
 • Các thành phần của Visual Studio IDE.
 • Mô tả cách dùng biến, hằng, kiểu trong C#
 • Phân tích tài liệu dạng XML.
 • Các từ khóa trong C#.
 • Các cú pháp trong C# (điều kiện, vòng lặp, …)
 • Viết ứng dụng thực tế với Visual Studio và C#
 • Tạo giao diện windows form
 • Lập trình cho các sự kiện (event), phương thức, …
 • Tự viết ứng dụng windows form đầu tiên với học lập trình C#.

CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT

Session Title Session Details
Session 1
PC# – T1
All the concept lessons as listed below from Module 1 and Module 2 of Programming in C# should be covered in this session.Module 1 – Getting started with C#

 • Introduction to C#
 • Language Features Visual Studio Environment
 • Elements of Microsoft Visual Studio IDE

Module 2 – Variables and Data types

 • Comments and XML documentation
 • Constants and Literals
 • Keywords and Escape
 • Sequences
 • Input and Output
Session 2
PC# – L1
The workshop lessons of Module 1 and Module 2 of Programming in C# should be covered in this session.
Session 3
PC# – T2
All the concept lessons as listed below from Module 3 and Module 4 of Programming in C# should be covered in this session.Module 3 – Statements and Operators

 • Statements and Expressions
 • Types of operators
 • Data conversions in C#

Module 4 – C# Programming constructs

 • Selection constructs
 • Loop constructs
 • Jump statements in C#
Session 4
PC# – L2
The workshop lessons of Module 3 and Module 4 of Programming in C# should be covered in this session.
Session 5 In the first one hour all the concept lessons as listed below from Module 5 of Programming in C# should be covered in this session.Module 5 – Arrays

 • Arrays
 • Types of arrays
 • Array class
 • In the next one hour the Faculty is expected to resolve any course related queries that the students might have.
Session 6
PC# – L3
In the first one hour the workshop lessons of Module 5 of Programming in C# should be covered in this session. In the next one hour the Faculty is expected to resolve any course related queries that the students might have.
Session 7
PC# – T4
All the concept lessons as listed below from Module 6 and Module 7 of Programming in C# should be covered in this session.Module 6 – Classes and Methods

 • Classes and Objects
 • Methods
 • Access Modifiers
 • Method Overloading
 • Constructors and Destructors

Module 7 – Inheritance and Polymorphism

 • Implementing inheritance
 • Method Overriding
 • Sealed classes
 • Polymorphism
Session 8
PC# – L4
The workshop lessons of Module 6 and Module 7 of Programming in C# should be covered in this session.
Session 9
PC# – T5
All the concept lessons as listed below from Module 8 and 9 of Programming in C# should be covered in this session.Module 8 – Abstract classes and Interfaces

 • Abstract classes
 • Interfaces to implement multiple inheritance
 • Abstract classes and interfaces

Module 9 – Properties and Indexers

 • Properties in C#
 • Properties, Fields and Methods
 • Indexers
Session 10
PC# – L5
The workshop lessons of Module 8 and 9 of Programming in C# should be covered in this session.
Session 11
PC# – T6
In the first one hour all the concept lessons as listed below from Module 10 and 11 of Programming in C# should be covered in this session.Module 10 – Namespaces

 • Namespaces
 • Nested namespaces

Module 11 – Exception Handling

 • Exceptions
 • Throwing and catching exceptions
 • Nested try and Multiple catch blocks
 • Custom Exceptions
Session 12
PC# – L6
In the first one hour the workshop lessons of Module 10 and 11 of Programming in C# should be covered in this session.
Session 13
PC# – T7
All the concept lessons as listed below from Module 12 and 13 of Programming in C# should be covered in this session.Module 12 – Events and Delegates

 • Delegates
 • Events

Module 13 – Collections

 • System.Collections namespace
 • System.Collections.Generic namespace
 • ArrayList class
 • Hashtable class
 • SortedList class
 • DictionaryGeneric class
Session 14
PC# – L7
The workshop lessons of Module 12 and 13 of Programming in C# should be covered in this session.
Session 15
PC# – T8
All the concept lessons as listed below from Module 14 and 15 of Programming in C# should be covered in this session.Module 14 – Generics and Iterators

 • Generics
 • Create and Use Generics
 • Iterators

Module 15 – Anonymous Methods, Partial and Nullable Types

 • Anonymous methods
 • Partial Types
 • Nullable Types
Session 16
PC# – L8
The workshop lessons of Module 14 and 15 of Programming in C# should be covered in this session.
Session 17
PC# – T9
All the concept as listed below from Session 1 and 2 of Programming in C# – Class Notes should be covered in this session.Session 1

 • Describe the feature of .NET Framework
 • Describe the architecture and characteristics of .NET Framework
 • Explain the new features in C#
 • Describe the enhancements in Visual Studio
 • Describe the editions of Visual Studio
 • Describe improved Web developments in Visual Studio
 • Describe Smart Client development in Visual Studio

Session 2

 • Explain implicitly typed local variables
 • Describe the use of implicitly typed arrays
 • Explain how to initialize objects using simple, intuitive syntax
 • Describe how to create placeholder classes with auto implemented properties
 • Describe how to extend classes using extension method
 • Explain anonymous types for creating classes on-the-fly
Session 18
PC# – L9
In this lab session the students are expected to work on the Session 3 (Lab) of Programming in C#– Class Notes
Session 19
PC# – T10
All the concept as listed below from Session 4 of Programming in C# – Class Notes should be covered in this session.Session 4

 • Describe partial methods and how to use them
 • Define and explain collection innitializers
 • Describe system defined generic delegates
 • Explain lambda expressions in detail
 • Explain query expressions
Session 20
PC# – L10
In this lab session the students are expected to work on the Session 5 (Lab) of Programming in C# – Class Notes

ĐỐI TƯỢNG THEO HỌC

Khóa học lập trình C# của Aptech dành cho mọi đối tượng quan tâm đến việc làm chủ ngôn ngữ lập trình hiện đại và nổi tiếng của Microsoft:

 • Sinh viên CNTT
 • Nhân viên IT
 • Nhân viên văn phòng, những người muốn bổ sung kiến thức về C# để phục vụ riêng cho công việc của mình.
 • Kỹ thuật viên, lập trình viên phần mềm
 • Thiết kế và cập nhật website
 • ………

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

 • Cơ sở vật chất hiện đại: phòng học máy lạnh, 20 HV/lớp
 • 100% học trên máy chiếu
 • Thời gian học linh động: sáng/chiều/tối

 

Đăng ký học