/ Góc Học Tập

Ý nghĩa các mã lỗi trên website

Một số mã lỗi trên website chúng ta thường gặp là 403, 404, 500, 502, 503… Ý nghĩa của các lỗi này là gì? Hãy tìm hiểu cùng Itexpress.edu.vn

Khi lướt các website rất có thể các bạn sẽ gặp những mã lỗi không vào được website cùng những thông báo tiếng Anh. Sau đây là ý nghĩa các mã lỗi trên website.

Các mã lỗi thường gặp trên website

Các mã lỗi trên website

  • 1xx: Informational – Mã Thông Tin, yêu cầu (request) đã được nhận, tiếp tục tiến trình xử lí
  • 2xx: Success – thành công
  • 3xx: Redirection – chuyển hướng
  • 4xx: Client Error – yêu cầu sai cú pháp hoặc không thỏa đáng
  • 5xx: Server Error – máy chủ gặp lỗi

100: Continue 

Yêu cầu máy khách (client) gửi tiếp phần còn lại. Phần đầu của yêu cầu đã được máy chủ nhận và chờ gửi lại mã này để máy khách (client) gửi tiếp phần còn lại.

101: Switching Protocols 

Thay đổi giao thức (protocol) cho phù hợp.

2xx: Successful

Thông báo thành công.

200: OK

Truy vấn đến máy chủ thành công. Thông tin trả lời của máy chủ sẽ phụ thuộc vào phương thức yêu cầu (GET – HEAD – POST – TRACE)

201: Created

Yêu cầu đã được chấp nhận và kết quả sẽ dẫn tới tài nguyên mới được tạo ra.

202: Accepted

Yêu cầu đã được máy chủ chấp nhận để thi hành (nhưng chưa xong).

203 : Non-Authoritative Information

Thông tin chưa được xác định. Thông thường thông tin được gởi thẳng từ máy chủ đến máy con. Nếu không phải , mã này sẽ được gửi để báo đây không phải là data gửi từ máy chủ xác định.

204 : No content

Lỗi không có nội dung. Yêu cầu đã được máy chủ nhận nhưng không có dữ liệu nào được gửi ngược lại, khi trình duyệt nhận được thông báo này sẽ không thay đổi nội dung trang web đang hiển thị.

205: Reset Content

Lỗi xoá nội dung. Trình duyệt được thông báo phải xóa nội dung của form đã được dùng để người sử dụng có thể nhập vào

206: Partial Content

Nội dung bộ phận.

3xx: Redirect Code

Mã chuyển hướng.

300: Multiple choice

Thông tin được gửi đi có nhiều tùy chọn cho phép bên trung gian có thể tùy ứng để chuyển tiếp nó đến bên yêu cầu.

301: Move Permanently

Yêu cầu đã được chuyển đến 1 URL mới, và điều này là cố định do đó nó cần được ghi nhận.

302: Move Temporary 

Phần yêu cầu đã được chuyển tạm thời đến 1 URL mớị Máy con không phải ghi nhận lại thay đổi nàỵ.

303: See Other

304: Not modified

305: Use Proxy

Yêu cầu phải được truy cập qua 1 proxy trong mạng nội bộ.

307: Temporary Redirect

400: Bad request

Yêu cầu này bị lỗi. Máy chủ không thể nhận dạng được yêu cầu. Lỗi này thường do trình duyệt xử lý không đúng. Bạn nên thử truy cập Website bằng trình duyệt khác.

401: Unauthorized – Không có quyền

Lỗi cấp quyền truy cập tài liệu. Lỗi này có nghĩa là trình duyệt có thể kết nối đến website, nhưng bạn không có quyền truy cập tài liệu này.

402: Payment Require – Yêu cầu trả tiền

Code này sẽ được phát triển trong tương lai.

403: Forbidden – Bị cấm truy nhập

Máy chủ hiểu yêu cầu nhưng không muốn cho máy con nhận thông tin.

404: Not found – không tìm thấy

Lỗi này có nghĩa là trình duyệt có thể kết nối đến website, nhưng không tìm thấy tài liệu bạn cần. Có thể trang web tạm thời không sẵn sàng hoặc website đã bị thay đổi.

405: Method not allowed – Phương thức không được phép

Phương thức yêu cầu đã sử dụng không được chấp nhận ở server này

406: Not Acceptable

Lỗi không chấp nhận.

407: Proxy Authentication Required 

Proxy yêu cầu kiểm tra quyền của bạn trước khi cho phép chuyển thông tin qua.

408: Request Time Out

Hết Thời gian yêu cầu. Bạn nhận được code này khi yêu cầu chuyển trong 1 thời gian quá dài (Máy chủ đã nhận được phần đầu của request sau đó chờ phần tiếp theo mà chưa nhận được).

409: Conflict

Lỗi xung đột.

410: Gone

Thay thế cho việc hiện lỗi 404.

411: Length Required – Yêu cầu độ dài hợp lệ

Yêu cầu khai báo độ dài nội dung.

412: Precondition Failed 

Điều kiện đầu tiên đã bị lỗi khi thực hiện kiểm tra Server bằng một loạt các điều kiện.

413: Request Entity Too Large 

Server từ chối xử lý yêu cầu này vì nó quá khả năng thực hiện. Máy khách có thể bị cấm loại yêu cầu này.
Nếu từ chối này là tạm thời, máy chủ sẽ thông báo thời gian hợp lệ để máy khách có thể thử lại.

414: Request-URI Too Long

URI yêu cầu quá dài. Điều này hiếm khi xảy ra.

415: Unsupported Media Type

Không hỗ trợ kiểu media này.

416: Requested Range Not Satisfiable

Phạm Việt Nam yêu cầu không thỏa mãn.

417: Expectation Failed

Lỗi chờ đợi.

500: Internal Server Error

Server bất ngờ bị lỗi nên nó không thể hoàn thành yêu cầu.

501: Not Implemented 

Server không hỗ trợ chức năng được yêu cầu. Server trả lời vì không nhận ra phương thức yêu cầu.

502: Bad Gateway

Server đang trong vai trò là gateway hay proxy, nhận được trả lời không hợp lệ.

503: Service Unavailable

Server không thể trả lời vì quá bận hoặc đang được bảo trì.

504: Gateway Timeout

Server không nhận được trả lời đúng thời gian quy định.

505: HTTP Version Not Supported

Không hỗ trợ phiên bản HTTP này.

Nguồn: tổng hợp