/ Lập Trình Java

Prototype Javascript là gì?

Prototype Javascript là gì và Prototype dùng để làm gì? Hãy tìm hiểu cùng Itexpress.edu.vn qua bài học sau đây.

Khái niệm prototype, một khái niệm khá lòng vòng phức tạp, dễ làm điên đầu các front-end developer. Chúng ta sẽ hiểu tìm khái niệm Prototype Javascript là gì.

Prototype Javascript là gì?

Prototype Javascript là gì?

Trong  học lập trình JavaScript, trừ nullundefined, toàn bộ các kiểu còn lại đều là object. Các kiểu string, số, boolean lần lượt là object dạng String, Number, Boolean. Mảng là object dạng Array, hàm là object dạng Function. Prototype của mỗi object chính là cha của nó, cha của String là String.prototype, cha của Number là Number.prototype, của Array là Array.prototype.

Trong JavaScript, việc kế thừa được hiện thực thông qua prototype. Khi ta gọi property hoặc function của một object, JavaScript sẽ tìm trong chính object đó, nếu không có thì tìm lên cha của nó. Do đó, ta có thể gọi các hàm toUpperCase, trim trong String là do các hàm đó đã tồn tại trong String.prototype.

Prototype JavaScript dùng để làm gì?

Khi ta thêm function cho prototype, toàn bộ những thằng con của nó cũng học được function tương tự.

prototype javascript là gì

Array, Number hay String có cha là Object, do đó chúng đều có các hàm như constructor, hasOwnProperty, toString thuộc về của Object.prototype.

Prototype JavaScript dùng để làm gì?

Trong JavaScript không có khái niệm class, do vậy, để kế thừa các trường/hàm của một object, ta phải sử dụng prototype.

Nói nôm na, prototype có phần giống class, được sử dụng để hiện thực việc kế thừa (interitance) trong JavaScript.

Ở bài học sau, chúng ta sẽ nói đến khái niệm khác trong JavaScript.

Nguồn: toidicodedao