/ Lập Trình PHP

4 Cách dùng PHP

Có tất cả 4 cách dùng PHP. Itexpress.edu.vn sẽ hướng dẫn chi tiết 4 cách để dùng ngôn ngữ lập trình này.

Bài học hôm nay chúng ta sẽ học về cách dùng php. Nào chúng ta cùng bắt đầu bài học lập trình web php này.

Cách dùng PHP

Cách dùng PHP

Cách 1
<? echo (“this is the simplest, an SGML processing instruction “); ?>
Cách 2
<?php echo(“if you want to serve XML documents, do like this “); ?>
Cách 3
<script language=”php”> 
      echo (“some editors (like FrontPage) don’t like processing   instructions”);
      </script>
Cách 4
<% echo (“You may optionally use ASP-style tags”); %>
          <%= $variable; # This is a shortcut for “<%echo ..” %>
Cách 1 chỉ có thể sử dụng nếu những tag ngắn được cho phép sử dụng. Có thể sửa short_open_tag trong cấu hình của php hoặc biên dịch file php với lựa chọn cho phép dùng các tag ngắn.
Tương tự như vậy, cách dùng php thứ 4 chỉ có tác dụng nếu asp_tag được đặt trong file cấu hình của PHP.
PHP cho phép hỗ trợ các kiểu chú thích của cả C, C++ và Unix shell. 
VD:
<?php
echo “This is a test”; // This is a one-line c++ style comment
/* This is a multi line comment
yet another line of comment */
echo “Another Test”; # This is shell-style style comment
Chúc bạn học tốt.