/ Lập Trình PHP

Các định nghĩa hằng số trong PHP

Bạn đã biết hết các định nghĩa hằng số trong PHP chưa? Itexpress.edu.vn sẽ hướng dẫn cùng bạn các định nghĩa thường dùng trong PHP.
Các định nghĩa hằng số trong PHP

Có bao nhiêu định nghĩa hằng số trong PHP?

Trong lap trinh PHP có định nghĩa sẵn một vài hằng số:
_FILE_ : tên của script file đang được thực hiện. 
_LINE_ : số dòng của mã script đang được thực hiện trong script file hiện tại.
_PHP_VERSION_ : version của PHP
_PHP_Ó : tên hệ điều hành mà PHP đang chạy 
TRUE
FALSE
E_ERROR : báo hiệu có lỗi
E_PARSE : báo lỗi sai khi biên dịch
E_NOTICE : Một vài sự kiện có thể là lỗi hoặc không.
E_ALL : Có thể định nghĩa một hằng số bằng hàm define()
VD :
        <?php
define(“CONSTANT”, “Hello world.”);
echo CONSTANT; // outputs “Hello world.”
?>
Qua bài học này, các bạn đã biết rõ các định nghĩa hằng số trong PHP thường gặp nhất. Chúc bạn học tốt.