/ Lập Trình PHP

Các kiểu dữ liệu trong PHP

Ở bài học PHP này, Itexpress.edu.vn sẽ cùng bạn tìm hiểu các kiểu dữ liệu trong PHP.

Các kiểu dữ liệu trong PHP

Chúng ta sẽ tìm hiểu cách khai báo các kiểu dữ liệu trong PHP và nguyên tác của mỗi dữ liệu. Nào, bài hoc lap trinh web PHP bắt đầu.

Các kiểu dữ liệu trong PHP

1. Số nguyên
Được khai báo và sử dụng giá trị giống với C:
VD:
$a = 1234; # decimal number
$a = -123; # a negative number
$a = 0123; # octal number (equivalent to 83 decimal)
$a = 0x12; # hexadecimal number (equivalent to 18 decimal)

2. Số thực
VD:
$a = 1.234; $a = 1.2e3;
Chú ý: Khi sử dụng các số thực để tính toán , có thể sẽ làm mất giá trị của nó. Vì vậy, nên sử dụng các hàm toán học trong thư viện chuẩn để tính toán.

3. Xâu
Có 2 cách để xác định 1 xâu: Đặt giữa 2 dấu ngoặc kép (“) hoặc giữa 2 dấu ngoặc đơn (‘. 
Chú ý: Các biến giá trị sẽ không được khai triển trong xâu giữa 2 dấu ngoặc đơn.

4. Mảng
Mảng thực chất là gồm 2 bảng : bảng chỉ số và bảng liên kết.
–  Mảng 1 chiều : Có thể dùng hàm : list() hoặc array() hoặc liệt kê các giá trị của từng phần tử trong mảng để tạo mảng . Có thể thêm các giá trị vào mảng để tạo thành 1 mảng. –> Dùng giống trong C.
Có thể dùng các hàm asort(), arsort(), ksort(), rsort(), sort(), uasort(), usort(), and uksort() để sắp xếp mảng. Tuỳ thuộc vào việc bạn định sắp xếp theo kiểu gì.
–  Mảng nhiều chiều:  Tương tự C, bạn có thể dùng như VD sau:
$a[1]  = $f; # one dimensional examples
$a[“foo”]  = $f; 
$a[1][0] = $f; # two dimensional
$a[“foo”][2] = $f; # (you can mix numeric and associative indices)
$a[3][“bar”] = $f;  # (you can mix numeric and associative indices)
PHP3 không thể tham chiếu trự tiếp từ một mảng nhiều chièu khi ở bên trong 1 xâu:
VD:
$a[3][‘bar’] = ‘Bob’;
echo “This won’t work: $a[3][bar]”;
Kết quả trả ra sẽ là: This won’t work: Array[bar].
Nhưng với VD sau sẽ chạy đúng:
$a[3][‘bar’] = ‘Bob’;
echo “This will work: ” . $a[3][bar];
Với PHP4, vấn đề sẽ được giả quyết bằng cách cho mảng vào giữa 2 dấu ngoặc móc { }
VD:
$a[3][‘bar’] = ‘Bob’;
echo “This will work: {$a[3][bar]}”;

PHP không yêu cầu phải khai báo trước kiểu dữ liệu cho các biến
Biểu dữ liệu của biến sẽ phụ thuộc vào kiểu dữ liệu mà bạn gán cho nó,
VD:
$foo = “0”;  // $foo là kí tự ASCII 48
$foo++;  // $foo is xâu  “1” (ASCII 49)
$foo += 1; // $foo là số nguyên (2)
$foo = $foo + 1.3;  // $foo là số thực (3.3)
$foo = 5 + “10 Little Piggies”; // $foo là số nguyên (15)

5. Biến – giá trị
PHP quy định một biến được biểu diễn bắt đầu bằng dấu $, sau đó là một chữ cái hoặc dấu gạch dưới.

Đến đây, bài học Các kiểu dữ liệu trong PHP kết thúc. Ở bài kế tiếp chúng ta sẽ tìm hiểu về biến tạo sẵn trong PHP.