/ Lập Trình PHP

Cách gán giá trị cho biến trong PHP

Tiếp tục bài học lập trình PHP, hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu cách gán giá trị cho biến trong PHP. Cùng học với Itexpress.edu.vn nhé

Cách gán giá trị cho biến trong PHP

Bài học kỳ trước chúng ta đã tìm hiểu cách khai báo biến trong PHP và tiếp theo là Cách gán giá trị cho biến trong PHP. Khi chúng ta gán giá trị cho biến trong php nếu biến chưa được khai báo thì lúc này biến vừa được khai báo vừa được khởi tạo, nếu biến đã được khai báo thì biến này sẽ có giá trị bằng với giá trị được gán.

Nào chúng ta cùng bắt đầu bài học lập trình web php này.

Gán giá trị cho biến trong PHP

Biến có thể được gán giá trị trực tiếp như sau:

$tên_biến = <giá trị>

Ví dụ:

<?php$so_luong = 100?>

Và có thể gán giá trị của biến khác cho biến:

$tên_biến = $tên_biến_muốn_lấy_giá_trị;

Ví dụ:

<?php$so_luong = 5;$don_gia = 5000;

$thanh_tien = $so_luong * $don_gia;

//kết quả : 25000

?>

Qua bài học này, bạn đã biết cách gán giá trị cho biến trong PHP. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu các vấn đề khác ở các bài học tiếp theo.