/ Lập Trình PHP

Cách khai báo biến trong PHP

Muốn khai báo biến trong PHP phải làm sao? Itexpress.edu.vn sẽ hướng dẫn chi tiết cách khai báo biến trong PHP.

Cách khai báo biến trong PHP
PHP coi 1 biến có một giới hạn. Để xác định một biến toàn cục (global) có tác dụng trong một hàm , ta cần khai báo lại. Nếu không giá trị của biến sẽ được coi như là cục bộ trong hàm. Nào bài hoc lap trinh web php bắt đầu.

Khai báo biến trong PHP

Biến trong PHP được bắt đầu bằng ký tự $ và theo sau là tên biến.

Ví dụ:
$a = 1;
$b = 2;
Function Sum () {
global $a, $b;
$b = $a + $b;
} 
Sum ();
echo $b;

 

Khi có khai báo global ở trên, $a và $b được cho biết đó là những biến toàn cục.  Nếu không có khai báo global, $a và $b chỉ được coi là các biến bên trong hàm Sum(). Điều này khác với C

 

Một cách khác để dùng biến toàn cục trong 1 hàm là ta dung mảng $GLOBAL của PHP.
Ví dụ : ở trên sẽ có thể viết như sau:
        $a = 1;
$b = 2;Function Sum () {
$GLOBALS[“b”] = $GLOBALS[“a”] + $GLOBALS[“b”];
} Sum ();
echo $b;

 

Một chú ý khác là khai báo static. Với khai báo này bên trong một hàm với 1 biến cục bộ, giá trị của biến cục bộ đó sẽ không bị mất đi khi ra khỏi hàm. 

 

Ví dụ :
Function Test () {
static $a = 0;
echo $a;
$a++;
}

 

Với khai báo như trên , $a sẽ không mất đi giá trị sau khi thực hiện lơi gọi hàm Test() mà $a sẽ được tăng lên 1 sau mỗi lần gọi hàm Test().

 

Bài học kỳ sau, chúng ta sẽ tìm hiểu về gán giá trị cho biến trong PHP các bạn nhớ theo dõi nhé.