/ Lập Trình PHP

Cách xem IP người truy cập web bằng PHP

Làm thế nào để xác định và xem IP người truy cập web bằng PHP? Itexpress.edu.vn sẽ hướng dẫn bạn qua bài học sau đây.

Cách xem IP người truy cập web bằng PHP

Hướng dẫn xem IP người truy cập web bằng lập trình PHP

Để xem IP người truy cập web, bạn sử dụng đoạn script sau sẽ có thể lấy chính xác địa chỉ thành phố mà người dùng truy cập vào website của bạn. Đoạn script hoc lap trinh web php tphcm này sẽ rất hữu ích cho các bạn.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
function detect_city($ip) {
         
        $default = 'UNKNOWN';
        $curlopt_useragent = 'Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.9.2) Gecko/20100115 Firefox/3.6 (.NET CLR 3.5.30729)';
        $url = 'http://ipinfodb.com/ip_locator.php?ip=' . urlencode($ip);
        $ch = curl_init();
         
        $curl_opt = array(
            CURLOPT_FOLLOWLOCATION  => 1,
            CURLOPT_HEADER      => 0,
            CURLOPT_RETURNTRANSFER  => 1,
            CURLOPT_USERAGENT   => $curlopt_useragent,
            CURLOPT_URL       => $url,
            CURLOPT_TIMEOUT         => 1,
            CURLOPT_REFERER         => 'http://' . $_SERVER['HTTP_HOST'],
        );
         
        curl_setopt_array($ch, $curl_opt);
         
        $content = curl_exec($ch);
         
        if (!is_null($curl_info)) {
            $curl_info = curl_getinfo($ch);
        }
         
        curl_close($ch);
         
        if ( preg_match('{
<li>City : ([^<]*)</li>
}i', $content, $regs) )  {
            $city = $regs[1];
        }
        if ( preg_match('{
<li>State/Province : ([^<]*)</li>
}i', $content, $regs) )  {
            $state = $regs[1];
        }
        if( $city!='' && $state!='' ){
          $location = $city . ', ' . $state;
          return $location;
        }else{
          return $default;
        }
         
    }

 

Và để sử dụng, các bạn chỉ cần viết thêm đoạn code như sau:

1
<?php $ip = $_SERVER['REMOTE_ADDR']; $city = detect_city($ip); echo $city; ?>

Chúc các bạn thực hiện hướng dẫn xem IP người truy cập web bằng PHP thành công.