/ Lập Trình PHP

Hướng dẫn khai báo hằng số trong PHP

Khai báo hằng số trong PHP là một trong những kiến thức nền tảng quan trọng cho lập trình. Bắt đầu bài học cùng Itexpress.edu.vn

Bài học trước, chúng ta đã tìm hiểu về Các biến môi trường trong PHP. Và bài học hôm nay, chúng ta sẽ làm quen với khai báo hằng số trong PHP và cách sử dụng hằng.

Cách khai báo hằng số trong PHP

Cách khai báo hằng số trong PHP

Khái niệm hằng số trong PHP

Hằng là một giá trị không thể chỉnh sửa được thông qua việc thực hiện chương trình.

Quy tắc đặt tên hằng cũng giống như quy tắc đặt tên biến.

Chúng ta có thể định nghĩa hằng bằng cách dùng hàm define(). Một khi hằng được định nghĩa, nó không bị thay đổi.

Chỉ các kiểu dữ liệu Boolean, integer, float, string mới có thể chứa các hằng.

define(“TÊN_HẰNG”, giá trị);

Ví dụ: khai báo hằng số PI có giá trị bằng 3.14

define(“PI”, 3.14);

Chú ý: PHP cung cấp một lượng lớn các hằng đã được định nghĩa trước để bất kỳ trang nào cũng có thể thực thi được.

_FILE_ : tên của script file đang được thực hiện.

_LILE_ : số dòng của mã script đang được thực hiện trong script file hiện tại.

_PHP_VERSINO_  : version của PHP

TRUE

FALSE

E_ERROR  :báo hiệu có lỗi

E_NOTICE  : một vài sự kiện có thể là hoặc không.

E_ALL  : tất cả các lỗi

Cách sử dụng hằng trong PHP

Đối với hằng số đã được khai báo, chúng ta dùng tên hằng mỗi khi sử dụng.

Ví dụ : Tính diện tích và chu vi của hình tròn và bán kính r = 10

<?phpdefine(“PI”, 3.14);$r =10;$s = PI * pow($r,2);// kết quả: $s = 314

$p = 2 * PI * $r; // Kết quả $p=2.8
echo $p;
?>

Những điểm khác nhau giữa hằng và biến :

Phía trước tên hằng không có dấu $

Hằng chỉ có thể được khai báo bằng hàm define()

Không khai báo lại hằng khi đã được thiết lập.

Với bài học lập trình web php cơ bản này, bạn đã biết cách khai báo hằng số trong php và cách sử dụng. Chúc bạn thành công.