/ Lập Trình PHP

Một số biến tạo sẵn trong PHP

Tiếp tục loạt bài học ngôn ngữ lập trình PHP, hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu một số biến tạo sẵn trong PHP.

Bài học kỳ trước chúng ta đã nói về các kiểu dữ liệu trong PHP và trong bài học lập trình web php này ta sẽ tìm hiểu biến tạo sẵn trong PHP.
Biến tạo sẵn trong PHP

Biến tạo sẵn trong PHP

 1. argv
Mảng tham số truyền cho script. Khi đoạn script chạy bằng dòng lệnh,tham số này sẽ được dùng giống như C để truy nhập các tham số trên dòng lệnh. 

2. argc

Số các tham số đựoc truyền. Dùng với argv;

3. PHP_SELF

Tên cỷa đoạn mã script đang thực hiện. Nếu PHP đang được chạy từ dòng lệnh thì tham số này không có giá trị.

4. HTTP_COOKIE_VARS
Một mảng các giá trị được truyền tới script hiện tại bằng HTTP cookie. Chỉ có tác dụng nếu “track_vars” trong cấu hình được đặt hoặc chỉ dẫn <?php_track_vars?>
5. HTTP_GET_VARS
Mảng các giá trị truyền tới script thông qua phương thức HTTP GET. Chỉ có tác dụng nếu “track_vars” trong cấu hình được đặt hoặc chỉ dẫn <?php_track_vars?>

Trên đây là 5 biến tạo sẵn trong PHP. Bài học kỳ tới chúng ta sẽ tìm hiểu về giá trị của biến, các bạn nhớ theo dõi nhé.